आर एन्ड डी

कारखाना गेट
कामको पसल_1
कार्य पसल_2
कारखाना अगाडि